היטל השבחה הינו מס שמשולם בגין עליית שווי של נכס מקרקעין בעקבות אישור של תכנית, מתן הקלה בזכויות בנייה או התרת שימוש חורג - שווי ההיטל הינו מחצית סכום ההשבחה.

עורכת הדין רחל שחר, מומחית בתחום היטלי ההשבחה, מסבירה כי תשלום היטל ההשבחה מוטל על הבעלים או החוכר לדורות של נכס המקרקעין, אם ישנו כזה, ביום מתן האישור שבגינו הושבח הנכס, כלומר ביום אישור התכנית, ההקלה, או השימוש החורג. כך קובע סעיף 2 לתוספת השלישית לחוק התכנון והבנייה, תשכ"ה-1965. נבהיר, כי לכל עירייה ורשות מקומית יש את הנהלים שלה לצורך קבלת אישור עירייה בטאבו, אשר כולל גם אישור בדבר תשלום היטל השבחה או פטור ממנו. לדוגמא, אם מדובר על נכס שנמצא בתחומה של עיריית חיפה, רצוי להתעדכן בפרסומים המופיעים באתר של עיריית חיפה על מנת לבדוק מה הנהלים שלה בנוגע לתשלום היטל ההשבחה. יחד עם זאת, ברוב המקרים הליך קבלת אישור זה כרוך בהגשת בקשה לקבלת אישור עירייה לטאבו, תשלום אגרה והגשת מסמכים שונים שכוללים צילום נסח רישום עדכני של הנכס או אישור זכויות אם הנכס אינו רשום בטאבו, תעודות זיהוי של שני הצדדים לעסקת המכר, עותק של הסכם המכר ועוד.

חבות רעיונית וחבות מעשית לתשלום היטל השבחה
כדי להבין איך ומתי משלמים היטל השבחה, יש תחילה להבין שחוק התכנון והבנייה, תשכ"ה-1965 מפריד עקרונית בין החבות הרעיונית בתשלום היטל ההשבחה לבין החבות המעשית בתשלום ההיטל - החבות הרעיונית בתשלום היטל ההשבחה מקימה את עצם החבות בתשלום ההיטל, אך עדיין אינה מחייבת את הנישום גם לשלם אותו בפועל. חבות זו נוצרת במועד אירוע המס, קרי, האירוע שיוצר את הזכויות המשביחות ואשר מוגדר כמועד אישור התכנית, ההקלה, או השימוש החורג. לעומת זאת, החבות המעשית בתשלום היטל ההשבחה, אשר מחייבת את הנישום לשלם את ההיטל בפועל, נדחית למעשה למועד מימוש הזכויות המשביחות, שבעיקרו הינו מועד הוצאת אישור ההקלה, או השימוש החורג או מועד מכר הנכס. כלומר, רק במועד מימוש הזכויות המשביחות יוצא החיוב לתשלום לפועל מטעם הוועדה המקומית לתכנון ובנייה ורק במועד זה יש לפנות לרשות המקומית על מנת להסדיר אותו. כאשר הוועדה המקומית לתכנון ובנייה סבורה שעל הנישום לשלם בפועל את תשלום היטל ההשבחה היא תוציא לנישום דרישה לתשלום.

כיצד ניתן לקבל הקלה או פטור מהיטל השבחה?
כשם שחוק התכנון והבנייה מטיל את חובת תשלום היטל ההשבחה, כך הוא גם מעניק פטורים מסוימים מתשלום היטל זה. עורכת הדין רחל שחר מסבירה כי המדובר במגוון של פטורים, החל בפטור שמוענק בשל מצבו הכלכלי של הנישום וכלה בפטורים שמוענקים בשל סוג המקרקעין שבהם חלה ההשבחה. לצורך קבלת הפטור מהיטל השבחה, יש להגיש בקשה לקבלת הפטור. ניתן להגיש את הבקשה מלכתחילה, עוד לפני הוצאת השומה ודרישת תשלום ההיטל וזאת כאשר מגישים לרשות המקומית בקשה להוצאת היתר או בקשה לקבלת אישור להעברת זכויות בטאבו בעת מכר נכס. לחילופין, ניתן להגיש את הבקשה לקבלת הפטור גם בדיעבד, לאחר הוצאת השומה ודרישת תשלום ההיטל תוך 45 יום ממועד המצאתם לנישום.

זה המקום לומר שלא אחת הרשויות מוציאות דרישה לתשלום היטל השבחה על נכס מסוים, כשבפועל מדובר בדרישה בלתי חוקית וזאת, בין היתר, בשל היעדר בקיאותה של אותה רשות בהוראות החוק. עו"ד רחל שחר מסבירה כי במידה ונדרשת לשלם היטל השבחה, מומלץ להסתייע בעורך דין מנוסה לענייני היטלי השבחה. זאת על מנת לבחון את דרישת התשלום, לבדוק את תקינותה ולהגיש בקשה לקבלת הקלה או פטור מתשלום במידה ויתברר שניתן להפחית או לבטל את סכום ההיטל, שיכול להגיע למיליוני שקלים.

  • מאפיינים